از نگاه دیگران

اظهارنظر یک هنرمند

بسم الله الحق الکریم


چه شرمسارم از اینکه نفس میکشم، راه میروم، زنده ام، اما نمیفهمم


«من چه گویم، یک رگم هشیار نیست»   ...  


 

http://www.Mashiz.ir/negahview.php?ID=12