اولین عمل موفقیت آمیز بیهوشی و ترمیم دندان کودک معلول ذهنی

اولین عمل موفقیت آمیز بیهوشی و ترمیم دندان کودک معلول ذهنی در کلنیک فوق تخصصی آرامبخشی دندانپزشکی حضرت ابوالفضل(ع) با موفقیت انجام شد.
http://www.Mashiz.ir/roozshomarview.php?ID=95