کمک آنلاین

منابع انسانی مشیز:

 با توجه به انسان محور بودن مشیز و ارزش‌های نیروی انسانی برای پیشرفت سازمان ها خصوصاً سازمان‌های غیر دولتی، بخش کارگزینی از امور اداری منفک گشت و در ساختار سازمانی جدید به عنوان حوزه منابع انسانی تعریف شده است. از ابتدای سال 99 وظیفه جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی بر اساس آخرین یافته های علمی در این زمینه به عهده این واحد است.

 برنامه ها و اهداف:

• طراحی و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشیز
• طراحی و تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران
• طراحی و تدوین نظام جامع آموزشی کارکنان مشیز
• طراحی و اجرای نظام سنجش افکار (رضایت سنجی) کارکنان مشیز
• طراحی، تدوین و پیاده سازی مدل تعالی منابع انسانی

 


همکاری با مشیز :

کار کردن در محیطی که علاوه بر امنیت، شکوفایی و بالندگی را برای شما به همراه داشته باشد، می‌تواند رویای هر کارمندی در شغل مورد علاقه‌اش باشد.

 

فرصت های شغلی مشیز:

حسابدار اموال 
کارشناس جذب 
کارشناس روابط عمومی